Logowanie | | Zarejestruj

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z botów, robotów, robaków czy innych programów automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi, a w szczególności kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej.

Operator Portalu upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu a także jego baz danych, poprzez udostępnione funkcjonalności Portalu i niniejszy regulamin.

Dostęp do Portalu jest bezpłatny i dostępny za pośrednictwem publicznej sieci Internet, po dokonaniu rejestracji.
Użytkownik NW w odróżnieniu od Gościa musi posiadać konto e-mail na które to podczas rejestracji wysyłany jest link aktywujący konto w Portalu niechwiedza.pl.
Serwis przeznaczony jest do niekomercyjnego wykorzystywania przez Użytkowników indywidualnych na potrzeby własne. Użytkownik indywidualny oświadcza jednocześnie, że nie będzie wykorzystywał informacji opublikowanych w Portalu do działalności komercyjnej lub publicznej działalności informacyjnej. Nie będzie również skanował, crawlował, kopiował lub modyfikował treści bez pisemnej zgody operatora Portalu.

Operator Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Serwisie kont płatnych. 
Operator Portalu zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do:
       1. Okresowego wyłączania Portalu w przypadku problemów natury technicznej, a także w celach konfiguracyjnych i modyfikacyjnych.
       2. Okresowego ograniczania dostępu do Serwisu dla wybranych Użytkowników.

       3.Publikowania własnych Treści, Opinii, oraz zewnętrznych informacji pod warunkiem posiadania prawa do ich opublikowania.
       4. Wszelkich modyfikacji Serwisu w tym baz danych Obiektów, Opinii, Wpisów i Użytkowników, a także zmian algorytmów oceniania i wyszukiwania.
       5. Zatwierdzania i usuwania: Obiektów, Komentarzy, Kont Użytkowników a także ich avatarów i wpisów,
       6. Monitorowania pracy całego Serwisu, zbierania i analizowania anonimowych informacji o wykorzystaniu portalu, zbierania i analizowania informacji o adresach IP, plikach cookies związanych z Portalem oraz zbierania i analizowania danych związanych z Użytkownikiem.

Użytkownik zobowiązuje sie podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w miarę konieczności.

Serwis niechwiedza.pl nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych. Użytkownik tym samym oświadcza i zapewnia, iż dane, które podał na swój temat, w trakcie rejestracji są zgodne z prawdą.
Podczas rejestracji w serwisie Użytkownik wybiera hasło umożliwiające dostęp do swojego konta.

Operator serwisu sugeruje Użytkownikowi NW by hasło jakie ustanawia w Portalu różniło się od tych, którymi posługuje się dotychczas w innych portalach internetowych.

Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego.
Portal zastrzega sobie prawo do odmówienia zarejestrowania lub usunięcia danego loginu bez podania powodu.
Użytkownik oświadcza, iż ukończył 18 lat. Jest osobą pełnoletnią i w pełni odpowiadającą za swoje czyny. W przypadku Użytkownika niepełnoletniego, Użytkownik zapewnia iż uzyskał zgodę swoich opiekunów na użytkowanie Portalu niechwiedza.pl

Użytkownik zgłaszający informacje, jako nieodpowiednie zwalnia Serwis z odpowiedzialności za publikację zgłaszanej informacji i akceptuje, że odpowiedzialność za zgłaszaną informację ponosi jej autor lub Użytkownik NW, który ją opublikował.
Zgłoszenia informacji, jako nieodpowiednie musi nastąpić przy użyciu funkcjonalności Portalu „Kontakt". Serwis zastrzega sobie prawo do nie brania pod uwagę zgłoszeń dokonanych w inny sposób.

Zgłoszenia nieodpowiednich informacji będą analizowane i w przypadku ich zasadności akceptowane. W przypadku łamania niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa będą one blokowane lub usuwane.
Operator rozważa każde zgłoszenie. Rezerwuje sobie jednak prawo do nie podejmowania żadnych działań i pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi.
Użytkownik zgłaszający treści nieodpowiednie wyraża zgodę na publikację jego zgłoszenia w Portalu.

Użytkownik, który korzysta z funkcji Portalu służących do powiadamiania lub zapraszania osób trzecich do korzystania z Portalu (funkcja: „Zaproszeni”) oświadcza, iż uzyskał uprzednią ich zgodę.

Zabronione jest publikowanie na Portalu treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z obowiązującym prawem.

Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej na niechwiedza.pl przez użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna z niniejszym Regulaminem lub zasadami Portalu.

Wielokrotne naruszanie praw własności intelektualnej innych osób spowoduje zablokowanie konta Użytkownika.

Zabronione jest publikowanie na stronie niechwiedza.pl dokumentów tożsamości innych osób lub poufnych informacji o charakterze finansowym.

Zabrania się jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

Zaleca się przestrzeganie autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych NW oraz innych podmiotów.

Zaleca się powstrzymywanie się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Zaleca się powstrzymywanie się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne.

Zabrania się jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem.

Zabrania się jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, ocenianie, tworzenie kont, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości.

Zabrania się zamieszczania w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia.

Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej.

Zabrania się umieszczania Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.)

Zabrania się umieszczania Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

Zabronia się publikowania nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu).

Zabrania się uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. Za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z NW.

Zabrania się flooding’u (wielokrotnego wysłania tej samej bądź różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu).

Zabrania się podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.

Zabrania się używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Niedozwolone jest prowadzenie w Serwisie bezprawnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.

Niedozwolone jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.

Niedozwolone jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.

Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie lub nękanie innych użytkowników.

Niedozwolone jest tworzenie lub obsługa aplikacji zawierających treści związane z alkoholem, matrymonialne lub inne przeznaczone dla osób dorosłych,bez zastosowania odpowiednich ograniczeń wiekowych.

Zabrania się Użytkownikowi na zawieranie w zamieszczanych Treściach:
      -  telefonów, linków URL i adresów e-mail
      -  zwrotów oraz wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub rasistowskie,
      - opinii kłamliwych, lub bezpodstawnie szkalujących Obiekt, jego pracowników, właścicieli,
      - nazwisk i prywatnych danych kontaktowych właścicieli i pracowników Obiektu,
       - informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i łamiących uczucia religijne,
      -  informacji propagujących przemoc, nienawiść i dyskryminujących określone grupy społeczne,
       -  informacji o charakterze reklamowym, marketingowym, spamowym,
       - zdjęć burzących powszechne poczucie estetyki, pornograficznych lub skopiowanych z innych serwisów ,
       -  zdjęć zawierających wizerunki osób, które nie wyraziły na to wcześniej pisemnej zgody,

       - informacji, bądź Obiektów promujących producentów lub dystrybutorów alkoholu i tytoniu oraz stron WWW, firm lub produktów branży erotycznej i pornograficznej, za wyjątkiem rankingów do tego przeznaczonych, dostępnych dla osób powyżej 18 roku życia.
       - kodów mających na celu włamanie się do serwerów niechwiedza.pl  lub zakłócenie poprawnego funkcjonowania Portalu.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Poratlu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.

Użytkownik udziela Operatorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.